ดูก่อน อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใด อันเรา
แสดงแล้ว ได้บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น
จักเป็นศาสดา แห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา

(พระไตรปิฎก ชุด ๙๑ เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑๓ หน้า ๒๓๐ สีน้ำเงิน)

เทศน์วันถวายโรงครัว 1 ระลึกถึงความตายกับการเข้าสู่มรรค

ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ เทศน์วันถวายโรงครัว 1 ระลึกถึงความตายกับการเข้าสู่มรรค

ประกาศ

เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผย
แผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า
และเปิดเผยความจริงโดย
ไม่มีวัตถุประสงค์อื่น


สื่อจากสำนักปฏิบัติธรรม
ดอยเวียงเกี๋ยงวนา
แจกฟรีไม่มีการขาย

 

ธรรมะ
เสียงธรรม

 ส่วนสุด(โต่ง) และ การปฏิบัติต่อความทุกข์

 ระวังใจ

 ติดดี

 จุดประสงค์ของการรักษาศีล

 กิเลสกับเรา

 ยากที่ด่านแรก

 ฝึกทำสมาธิโดยอาศัยความคิด

 ปัญญา. รู้ชัดการละ

 โลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการให้

 เทศน์วันถวายโรงครัว 1 ระลึกถึงความตายกับการเข้าสู่มรรค

 เทศน์วันถวายโรงครัว 2 จิต-สติ-ความคิด สักกายทิฏฐิ-วิจิกิจฉา-สีลัพพตปรามาส

 เทศน์วันถวายโรงครัว 3 _สมาธิ ๔ ประเภท

 เทศน์วันถวายโรงครัว

 เคล็ดการดู(สัญญา)ขันธ์

 เครื่องคุ้มครองผู้ปฏิบัติ

 อ.ต้น สอนนั่งสมาธิ

 ผู้กล้าหรือผู้กลัว

 ที่พึ่งในใจจริงๆ

 ชอบ-ชัง ภาค 2

 ฉฬายตนวิภังคสูตร

 องค์แห่งโพชฌงค์ในจิต

 เมตตาจิตกับการก้าวล่วง

 ศาสนาแห่งความกล้า

 ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

 โปฏฐปาทสูตร 2