ดูก่อน อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใด อันเรา
แสดงแล้ว ได้บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น
จักเป็นศาสดา แห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา

(พระไตรปิฎก ชุด ๙๑ เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑๓ หน้า ๒๓๐ สีน้ำเงิน)

ธรรมโอสถ

ความเจ็บป่วยบางอย่างไม่อาจรักษาได้ด้วย “ยา” โดยเฉพาะความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุ
ไม่ได้แม้หมอเองก็จนปัญญาที่จะรักษา “ธรรมะ” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนป่วยหันหน้า
เข้า “พึ่ง”โดยใช้ธรรมะเข้าบำบัดที่เรียกว่า “ธรรมโอสถ” ได้ทั้งสุขภาพกายที่ดี
และสุขภาพใจที่ดี เมื่อมีสิ่งที่ดีๆจึงอยากบอกต่อสำหรับผู้ที่กำลังท้อแท้ หมดหวัง
เรื่องสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วยโดย ไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับ “อมนุษย์”
สิงหรือก่อกวน หลักฐานทางพระไตรปิฎก หลายเรื่องได้กล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
การใช้ธรรมะแก้ไข “โรคนี้” จึงเป็นเรื่องที่ควรทดลอง ดูด้วยตนเองแม้ในใจลึกๆอาจจะ
ไม่มีความเชื่อถือเรื่อง “อมนุษย์” ที่ทำการก่อกวนเลยก็ควร พิจารณาไว้บ้าง.
ประกาศ

เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผย
แผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า
และเปิดเผยความจริงโดย
ไม่มีวัตถุประสงค์อื่น


สื่อจากสำนักปฏิบัติธรรม
ดอยเวียงเกี๋ยงวนา
แจกฟรีไม่มีการขาย

 

ธรรมะ
เสียงธรรม

 ส่วนสุด(โต่ง) และ การปฏิบัติต่อความทุกข์

 ระวังใจ

 ติดดี

 จุดประสงค์ของการรักษาศีล

 กิเลสกับเรา

 ยากที่ด่านแรก

 ฝึกทำสมาธิโดยอาศัยความคิด

 ปัญญา. รู้ชัดการละ

 โลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการให้

 เทศน์วันถวายโรงครัว 1 ระลึกถึงความตายกับการเข้าสู่มรรค

 เทศน์วันถวายโรงครัว 2 จิต-สติ-ความคิด สักกายทิฏฐิ-วิจิกิจฉา-สีลัพพตปรามาส

 เทศน์วันถวายโรงครัว 3 _สมาธิ ๔ ประเภท

 เทศน์วันถวายโรงครัว

 เคล็ดการดู(สัญญา)ขันธ์

 เครื่องคุ้มครองผู้ปฏิบัติ

 อ.ต้น สอนนั่งสมาธิ

 ผู้กล้าหรือผู้กลัว

 ที่พึ่งในใจจริงๆ

 ชอบ-ชัง ภาค 2

 ฉฬายตนวิภังคสูตร

 องค์แห่งโพชฌงค์ในจิต

 เมตตาจิตกับการก้าวล่วง

 ศาสนาแห่งความกล้า

 ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

 โปฏฐปาทสูตร 2