ดูก่อน อานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใด อันเรา
แสดงแล้ว ได้บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น
จักเป็นศาสดา แห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา

(พระไตรปิฎก ชุด ๙๑ เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๑๓ หน้า ๒๓๐ สีน้ำเงิน)

ทำไมต้องท่องธาตุกัมมัฏฐาน ๔

 

แนะนำหนังสือธรรมะ
หนังสือธรรมนาวาจากโรงพิมพ์ 


ธาตุกัมมัฏฐาน ๔

ก่อนจะท่องธาตุกัมมัฏฐาน ๔ ให้ว่าดังนี้

ขออำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์ จงบันดาลบุญที่เกิดจากการท่องธาตุกัมมัฏฐาน ๔ ของข้าฯ นี้ จงแปรสภาพเป็นอาหาร น้ำทิพย์ วิมาน เสื้อผ้า ให้ถึงแก่เหล่า ญาติทิพย์, เทวดาที่รักษา ,นายเวร, และเชื้อโรคของข้าฯ

ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ ธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน เรียก ปฐวีธาตุ, ธาตุน้ำ เรียก อาโปธาตุ, ธาตุไฟ เรียก เตโชธาตุ, ธาตุลม เรียก วาโยธาตุ,

ธาตุอันใดมีลักษณะแข้นแข็ง ธาตุนั้นเป็น ธาตุดิน ธาตุดินที่มีอยู่ในร่างกาย นี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า(อุจจาระ).

ธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายนี้ คือ ดี เสลด หนอง เลือด มันเหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ ปัสสาวะ(มูตร).

ธาตุอันใดมีลักษณะร้อน ธาตุนั้นเป็น ธาตุไฟ ธาตุไฟที่มีอยู่ในร่างกายนี้คือ ไฟที่ยังกาย ให้อบอุ่น,ไฟที่ยังกายให้ทรุดโทรม, ไฟที่ยังกายให้กระวนกระวาย,ไฟที่เผาอาหารให้ย่อย.

ธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมา ธาตุนั้นเป็น ธาตุลม ธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายนี้ คือลมพัดขึ้น เบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ำ, ลมในท้อง, ลมในไส้, ลมพัดไปตามตัว, ลมหายใจ.

ความกำหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลมประชุมกันอยู่ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เรียกว่า ธาตุกัมมัฏฐาน ๔

 

*ให้หมั่นท่องทุกๆวันให้ท่องตามแบบทุกตัวอักษร (ผู้ใดท่องได้ ๑๐๐ เที่ยว เหล่า อมุษย์ และผี ปีศาจจะก่อกวนได้ยาก จากพระไตรปิฏกเล่มที่ ๔๓ หน้า ๑๗๒ ชุด ๙๑ เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย)

 

กระดาน ถาม-ตอบ
ต้องการรับ mp3 เทศน์ของพระอาจารย์
ความหมายของคนพาลและบัณฑิต
ควรทำอย่างไรกับทุกข์
การทำสมาธิเบื้องต้น
สงบได้ด้วยอริยมรรค
เทศน์เรื่อง โทษของการคบคนพาล
พระอาจารย์เทศน์อบรมพระ
พระอาจารย์เทศน์เรื่องกรรมคือการกระทำของเรา
พระอาจารย์เทศน์เรื่องความเป็นพุทธะ
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาสำนักฯ โปรดอ่าน


วีดีโอ
 

 

ประกาศ

เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผย
แผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า
และเปิดเผยความจริงโดย
ไม่มีวัตถุประสงค์อื่น


สื่อจากสำนักปฏิบัติธรรม
ดอยเวียงเกี๋ยงวนา
แจกฟรีไม่มีการขาย

 

ธรรมะ
เสียงธรรม

 ส่วนสุด(โต่ง) และ การปฏิบัติต่อความทุกข์

 ระวังใจ

 ติดดี

 จุดประสงค์ของการรักษาศีล

 กิเลสกับเรา

 ยากที่ด่านแรก

 ฝึกทำสมาธิโดยอาศัยความคิด

 ปัญญา. รู้ชัดการละ

 โลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการให้

 เทศน์วันถวายโรงครัว 1 ระลึกถึงความตายกับการเข้าสู่มรรค

 เทศน์วันถวายโรงครัว 2 จิต-สติ-ความคิด สักกายทิฏฐิ-วิจิกิจฉา-สีลัพพตปรามาส

 เทศน์วันถวายโรงครัว 3 _สมาธิ ๔ ประเภท

 เทศน์วันถวายโรงครัว

 เคล็ดการดู(สัญญา)ขันธ์

 เครื่องคุ้มครองผู้ปฏิบัติ

 อ.ต้น สอนนั่งสมาธิ

 ผู้กล้าหรือผู้กลัว

 ที่พึ่งในใจจริงๆ

 ชอบ-ชัง ภาค 2

 ฉฬายตนวิภังคสูตร

 องค์แห่งโพชฌงค์ในจิต

 เมตตาจิตกับการก้าวล่วง

 ศาสนาแห่งความกล้า

 ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

 โปฏฐปาทสูตร 2